Dagelijks Vers april 2019

 

Maandag 1 april

‘Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde.’

Lukas 22:3

 

Zonder God

Het pesachfeest breekt aan. Satan moest zijn rol spelen en hij had een mens nodig die de gebeurtenissen in gang zou zetten. Betekent dit dat Judas geen keus had? Nee! Hij is al een aantal jaren een discipel van Jezus. Ineens keert hij zich tegen Hem. Hij zoekt de hogepriesters en schriftgeleerden op. Samen maken ze een plan. Stiekem, zonder God, geen mens mag er van af weten. Persoonlijke vraag: heb jij je wel eens uit onvrede of ergernis schuldig gemaakt aan verloochening of verraad?

 

Lied

Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid (Psalm 86:4NB)

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:1-6; Matteüs 26:14; Markus 14:10; Johannes 13:27

 

Citaat

‘Er is maar één slagveld waarop God en Satan elkaar bekampen, één waarop twee oneindigheden elkaar in evenwicht houden: het menselijk hart.’ Cyriel Verschaeve

 

Dinsdag 2 april

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?’

Psalm 22:2

 

Nooit zonder God

Deze psalm begint met Davids wanhoop. Dan herinnert David God aan zijn beloftes. God heeft de voorouders van David geholpen in hun nood. Toen Jezus Christus aan het kruis hing, heeft Hij deze zelfde woorden van vers 2 uitgesproken. Hij werd echt verlaten door God, zijn Vader. Wij kunnen ons evenals David ellendig en machteloos voelen, het uitschreeuwen van frustratie. Maar, er is één groot verschil, wij zijn NOOIT zonder God. Wij, jij en ik, kunnen altijd bidden en dan luistert God. Weet dat Hij je van binnen en van buiten kent. Hij houdt van je.

 

Vraag

Wanneer heb jij je verlaten gevoeld? Is dat veranderd? Zo ja, hoe? Kun je daarin Gods hand zien? Waarom wel/waarom niet?

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 22:1-22; Matteüs 27:46; Markus 15:34

 

Citaat

‘Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.’ Henry Drummond

 

Woensdag 3 april

‘Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.’

Lukas 22:20

 

Het nieuwe verbond

Dit is zijn laatste pesachmaal voor het grote heilswerk zijn vervulling krijgt. Jezus wil dat zijn discipelen dat weten. Na de maaltijd neemt Hij de beker en zegt: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’ Het nieuwe verbond wordt in Jeremia 31:31-34 vermeld. De dag zal komen dat de Heer een nieuw verbond zal sluiten. In dit nieuwe verbond zal de wet in het hart van de mens geschreven worden.  

 

Info

Jezus stelt in dit gedeelte het avondmaal in, ook wel Tafel des Heren genoemd. Waarschijnlijk omdat Leonardo da Vinci zijn schilderij zo noemde, heet het tegenwoordig ‘Het laatste avondmaal’. Maar hiervoor was het nog nooit gevierd, dus je zou misschien ook kunnen spreken over ‘het eerste avondmaal’.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:7-23

 

Citaat

‘Richt uw aandacht op hem die u de wijn inschenkt, want hij is van belang, niet de beker.’ Jalal-al-Din Rumi

 

Donderdag 4 april

‘Opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk op tronen zit en de twaalf stammen van Israël beoordeelt.’

Lukas 22:30

 

Andersom

Jezus draait alles om. Hij is niet gekomen met macht, maar Hij is gekomen als degene die dient. De eerste wordt de laatste, de belangrijkste wordt de minste. Zo moeten de discipelen ook gaan doen. Ondanks hun gekissebis over triviale zaken, denkt Jezus gunstig over hen. Ze zijn bij Hem gebleven en hebben Hem steeds meegemaakt. Pas na zijn opstanding kregen ze door wat er precies gebeurd was. Soms geldt ook voor ons dat je ergens met je neus bovenop zit en het niet in de gaten hebt.

 

Lied

God moge ons behoeden, wij zien elkander aan, de broeder kent de broeder als een die voor moet gaan. De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop! Kiest dan de goede plaatsen en geeft uw hart aan God. (Liedboek voor de Kerken 1973, Gezang 482:2 en 8)

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:24-30; Matteüs 19:28; Openbaring 3:21 Citaat ‘God dienen is de ware vrijheid.’ Augustinus

 

Vrijdag 5 april

‘Want Ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in Mij volbracht moet worden, namelijk: Hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over Mij geschreven is, heeft immers een einddoel.’ Lukas 22:37

 

Een leven lang leren

Er moet gebeuren wat in de geschiedenis besloten is. In dit gedeelte lezen we hoe Jezus de discipelen wijst op hun omstandigheden die drastisch zullen wijzigen. Ze zullen de wereld in trekken en de blijde boodschap van hun Heer verkondigen. De mensen zullen echter verdeeld en vijandelijk op hen reageren. Een leven lang moesten zij, en wij, leren in geloof. Besef je dat? We bereiden ons voor om het geloof te laten zien aan onze medemens. Hoe doe je dat?

 

Bemoediging

In vers 22 lezen we dat Jezus heeft gebeden voor Simon Petrus. Maar Jezus bidt ook voor jou! Kijk maar in Johannes 17:20 en Romeinen 8:34.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:31-38; Jesaja 53:12; Markus 15:28

 

Citaat

‘Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.’ Aristoteles

 

Zaterdag 6 april

‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’

Lukas 22:42

 

Niet wat ik wil, maar wat U wilt

Wij kunnen niet bevroeden wat Jezus heeft meegemaakt. Dat hoeven we ook niet te proberen, want het lukt ons niet met ons kleine verstand. Jezus wist hoe het totale plaatje eruit zou komen te zien en wat zijn rol was. Het beangstigde Hem hevig. Toch zegt Hij: ‘(…) laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden .’ Denk aan mensen die in grote angst leven. Bid dat zij de weg tot God vinden en getroost en bemoedigd worden. Gebed Denk aan mensen die in grote angst moeten leven. Bid dat zij de weg tot God mogen vinden en getroost en bemoedigd worden.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:39-46; Johannes 6:38

 

Citaat

‘De schone daden, die in 't verborgen geschieden, zijn de achtenswaardigste.’ Blaise Pascal

 

Zondag 7 april

‘(…) of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het donker is.’

Jesaja 8:22

 

Het uur van de duisternis

Jezus laat zien hoe Hij, in dit uur van duisternis, liefdevol omgaat met de mensen die Hem zullen kruisigen. Hij toont hier zijn liefde aan zijn vijanden nu zij Hem in hun macht hebben. Weten Jezus’ vijanden dat ze aan het werk zijn binnen het raamwerk van Gods grote heilswerk? Nee, dat doen ze niet. Evenals Judas, hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid. Verblind als ze zijn door hun eigen afgunst en hun opgeblazen ego’s, ondernemen ze deze actie.  

 

Om over na te denken

Hier is wel een waarschuwing voor ons op zijn plaats. Wij zijn soms ook verblind door eigen opvattingen, gevoelens, ego, eigenwijsheid, trots e.d. Vergis je niet, jij en ik vertrouwen liever op eigen inzichten dan op Gods wijsheid. Welke waarschuwing(en) heb je wel/niet ter harte genomen in het verleden? Met welk resultaat?

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:47-53; Jesaja 5:30

 

Citaat

‘Het is pas na de diepste duisternis dat het grootste licht kan komen; het is pas na extreem verdriet dat de grootste vreugde kan komen.’ Malcolm X

 

Maandag 8 april

‘En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: ‘Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.’

Lukas 22:61

 

En Hij weende bitter

Petrus verloochende Jezus’ naam. De haan kraaide en Petrus kwam tot besef. Zijn woorden waren vluchtig geweest. Wat impulsief, ondoordacht en vanuit het hart had hij gesproken. Nog geen paar uur later en hij ontkent glashard dat hij Jezus kent. Deze hartverscheurende ervaring heeft Petrus kennelijk nodig. Het ontnuchtert hem volkomen. Hij wordt gelouterd en zijn geloof in Jezus verdiept zich. Vanuit deze ervaring en het daarop volgende herstel kan hij zijn medebroeders en –zusters versterken in het geloof.  

 

Vraag

Welke diepgaande ervaring heeft jou veranderd? Wat is er ten goede veranderd?

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:54-62; Matteüs 26:34,75; Markus 14:72; Johannes 13:38; Johannes28:27

 

Citaat

‘Mensen kunnen veel gemakkelijker huilen dan veranderen.’ James Baldwin

 

Dinsdag 9 april

‘Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven.’

Psalm 22:23

 

Houd U niet ver van mij

Psalm 22 is heel duidelijk een messiaanse psalm, zoals uit het tweede vers blijkt. David spreekt, maar we horen Jezus ook spreken. Waarom dit lijden? Waarom zo alleen? Hij komt naar de zwakken toe. Zijn doel is om vele, nieuwe mensen toe te voegen aan Gods volk zodat het koor dat voor God zal zingen enorm groot wordt. Dat kostte Hem zijn leven. Laten we Hem deze dag en deze week vol eerbied prijzen.

 

Gebed

Heer Jezus, ik bewonder U in uw grootheid door klein te worden. U zingt in Psalm 22 over nederigen, die God loven en U bent zelf de diepste weg gegaan; aan mensen gelijk geworden tot in de dood. Dat is mijn redding geworden. Graag stem ik in met uw loflied voor God. Amen.

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 22:23-32; Hebreeën 2:12

 

Citaat

‘Er zijn drie zaken nodig voor de redding van de mens: weten wat hij moet geloven, weten wat hij moet verlangen, weten wat hij moet doen.’ Thomas van Aquino

 

Woensdag 10 april

‘Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God.’

Lukas 22:69

 

God veroordeeld

De Farizeeën en schriftgeleerden geloofden, dat Gods heerlijkheid in de tempel aanwezig was; en dus nooit kon wonen in Jezus. Wie zoiets beweerde, maakte zich schuldig aan ‘tempelschennis’. En daar stond de doodstraf op. Al hun moeite was niet nodig geweest, want Jezus zei het nu zelf. En zo werd God, op grond van de waarheid, veroordeeld.

 

Gebed

Heer Jezus, wat hebt U veel verdragen: leugens, onrecht, mishandeling en dat van uw eigen volksgenoten; en van mensen, die het beter zouden moeten weten. Ik belijd U als Zoon van God, die waarachtig mens is geworden hier op aarde. Nu mag ik mij een christen noemen. Wat een eer. Amen.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 22:63-71; Matteüs 26:64; Marcus 14:62; Daniël 7:69; Markus 14:62; Handelingen 1:11; 1 Thessalonicenzen 1:10; Openbaring 1:7

 

Citaat

‘Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.’ Johann Wolfgang von Goethe

 

Donderdag 11 april

‘Toen vroeg Pilatus Hem: U bent de Koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: U zegt het.’

Lukas 23:3

 

Aan wiens kant sta jij?

De belangrijkste vraag in je leven is: Aan wiens kant sta jij? Aan Gods kant, de kant van Jezus, of niet? De waarheid (uit de Bijbel) is heel duidelijk of hard: als je aan Gods kant staat, zul je voor altijd leven; zo niet, dan betekent dat een eeuwige dood. Helder, duidelijk, maar ook confronterend. Pilatus had deze keuze ook. En hij had een voordeel, hij kon Jezus spreken. Jezus sprak de waarheid, maar Pilatus accepteerde de consequenties niet.

 

Om over na te denken

Pilatus en Herodes werden vrienden, maar de grond hiervoor was de afwijzing van Jezus. Kies vrienden, die ook Jezus willen volgen. Samen lukt dat een stuk beter.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 23:1-12; Johannes 3:16; Romeinen 8:29; Matteüs 27:11

 

Citaat

‘Het is gemakkelijker om een oorlog te beginnen dan te beëindigen. Het is gemakkelijker om anderen de schuld te geven dan naar jezelf te kijken, om de verschillen met een ander te benoemen dan de overeenkomsten te vinden. Maar we moeten het juiste pad kiezen, niet slechts het meest gemakkelijke pad.’ Barack Obama

 

Vrijdag 12 april

‘En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie ze gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil.’

Lukas 23:25

 

Onbegrijpelijk

Zowel Joden als Romeinen (heidenen) wijzen Jezus af op oneigenlijke, ja valse, gronden. God laat dit allemaal toe en Jezus laat het allemaal gebeuren. Onbegrijpelijk… of toch niet? God heeft alles in zijn hand. Zelfs al dit onrecht, dit lijden was voorzien en paste in Gods plan. Wat hebben we een grote God en hoe geweldig heeft Jezus dit alles gedaan. Hij is God zelf, maar was bereid om Mens te zijn en zelfs te sterven op een gruwelijke manier, voor jou!

 

Om over na te denken

Zelf onrecht ondergaan is erg moeilijk. Daar word je enorm boos van. Bedenk voor jezelf eens waar dit onrecht vandaan komt? Als het ‘om je geloof’ is, mag je lijken op Christus. Lastig… maar eervol.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 23:13-25; 2 Korintiërs 8:9

 

Citaat

‘Beter onrecht lijden, dan onrecht doen.’ Marcus Tullius Cicero

 

Zaterdag 13 april

‘En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.

Lukas 23:28

 

Agape-liefde

Ondanks Jezus’ grote fysieke zwakte, veroorzaakt door intens lijden, door ongekende mishandeling, luistert Hij naar zijn volk. In een laatste poging hen te bereiken, probeert Hij hun harten te openen. Nu, nu, nu is de genadetijd; nu, nu, nu is redding mogelijk. Huil om jezelf, niet om Mij. In een uiterste poging geeft Hij aan dat het oordeel van God gaat komen, maar nu nog niet. Nog niet… Wat een enorme liefde spreekt uit deze woorden en hoe vol van emotie worden ze uitgesproken.

 

Gebed

Hoe indrukwekkend is uw lijdensweg, Heer. Ik word daar stil van en weet niet goed te bidden. Vol aanbidding prijs ik uw agape-liefde, zo gericht op anderen. Geef mij open ogen om anderen, misschien wel U, te helpen als dat nodig is. Uit agape-liefde. Amen.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 23:26-32; Matteüs 25:31-46

 

Citaat

‘Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme.’ Dirk Coster

 

Zondag 14 april

‘En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.’

Lukas 23:49

 

Onbeschrijfelijk

De duisternis verhulde het eenzaamste moment dat een mens – dé Mens – heeft doorgemaakt. Daar realiseerde Hij de enige en kostbare redding voor de mensheid, daar bewees Hij de rechtmatigheid van zijn koningschap, daar toonde Hij het ware hart van God. Wat een prachtige bevestiging van God, die het voorhangsel van de tempel doormidden scheurde. De toegang tot God is vrijgemaakt door het offer van Jezus. De afstand kan verdwijnen – we mogen nu toenaderen, aan zijn hart komen en Hem steeds beter leren kennen.

 

Lied

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgota, dan lijkt het net of ik daar op de heuvel sta. Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen, dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. (uit: Hemelhoog lied 163)

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 23:32-49; Kolossenzen 1:19

 

Citaat

‘Om het licht zo helder te doen schijnen, moet de duisternis aanwezig zijn.’ Francis Bacon

 

Maandag 15 april

‘Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Christus.’

Lukas 23:52

 

Stille krachten

Jozef is zo’n stille kracht, zoals er ook vandaag nog velen in de kerk zijn. Vanuit de achtergrond vervullen ze, rustig en nauwgezet, trouw hun taak. Doordat Jozef Jezus in een graf legde, kon Jezus uit het graf opstaan! Misschien kunnen ook wij een rol spelen in het zichtbaar worden van Jezus in deze wereld. Laten we oog hebben voor de ‘Jozefs’ van vandaag. De kerk is altijd schoon; de financiën keurig op orde; de zondagsschool draait al jaren zonder problemen, enzovoorts.

 

Bemoediging

Het is erg bemoedigend als je een schouderklopje krijgt. Kijk eens om je heen en bedenk wie zo’n stille kracht is in jouw gemeente. Benoem eens hardop tegen deze persoon hoe je zijn of haar inzet waardeert!

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 23:25-56

 

Citaat

‘Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou erg stil zijn als onder de vogels alleen de beste zangers zich lieten horen.’ Henry van Dyke

 

Dinsdag 16 april

‘…opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons.’

Handelingen 17:27

 

Een gebed van ons verwijderd

Velen zijn intensief bezig naar de hemel te kijken. Hun bedoeling is niet de hand van God daarin te zien; er wordt zelfs geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er een Schepper is. Ze hebben maar één vraag: hoe en wanneer is dit allemaal ontstaan? Toch verkondigt heel de schepping Gods majesteit. De wet van God is het beste dat gegeven werd na de zondeval. Jezus Christus is de enige die de wet vervuld heeft. Hij biedt door zijn offer vrijspraak aan ieder die in Hem gelooft.

 

Gebed

Dank U, Heer dat uw Woord en de natuur ons doen inzien dat U alles geschapen hebt. Begrijpen doen we het niet, bewijzen kunnen we het niet, maar geef ons de kracht om het te blijven geloven. Amen.

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 19

 

Citaat

‘Het hele verschil tussen constructie en schepping is precies dit: dat een geconstrueerd ding pas kan worden bemind nadat het is geconstrueerd; maar iets dat geschapen is, is geliefd voordat het bestaat.’ Charles Dickens

 

Woensdag 17 april

‘Gord uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.’

Psalm 45:4

 

Lieflijkheid en het zwaard

Deze psalm zit vol vaart en romantiek, maar er spreekt ook bittere ernst uit. Er is een strijd bezig en er vallen gewonden in deze wereld. Alleen als je je aan de juiste koning overgeeft, zal er overwinning en voorspoed zijn. Maken wij voor onszelf niet vaak het Godsbeeld waarin wij Hem enkel zien als liefde, goedheid en genade? We zien Hem liever geen dingen doen die wij hard of vreemd vinden. Toch zijn beide kanten aanwezig. We mogen Hem naderen in ontzag en zijn naam bezingen.

 

Gebed

Heer, dank U wel dat ik als uw zoon of dochter uw genade mag kennen. Wilt U mij ook bewust maken van uw toorn en uw rechtvaardigheid? Zodat ik U leer kennen in al uw majesteit en glorie. Amen.

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 45; Psalm 2:9-12

 

Citaat

‘Goede mensen zijn als leraren. Slechte mensen zijn als zwaarden. Wie zijn leraar niet waardeert en zijn zwaard niet respecteert, maakt een grote fout.’ Lao-Tse

 

Donderdag 18 april

‘Luister, HEERE, en wees mij genadig; HEERE, wees mijn Helper.’

Psalm 30:11

 

De koning te rijk

David liet in zijn overmoed een grote volkstelling uitvoeren om eens te kijken hoe machtig hij was. Hij voelde zich de koning te rijk, maar kwam tot de ontdekking dat de macht niet bij hem lag. God is de werkelijke Koning! Davids fout had grote gevolgen, maar hij mocht zien dat er bij God vergeving is. Wij kunnen overmoedig worden wanneer het ons voor de wind gaat. Helaas is het soms nodig dat ons leven in zwaar weer komt, voordat we de knieën buigen voor onze hemelse Vader.

 

Lied

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook – als ik mij tot Hem keer – dat God mij nooit verlaat. (Uit Opwekking 428)

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 30; 2 Samuël 24

 

Citaat

‘Ik heb over niets berouw, zegt de overmoed; ik zal over niets berouw hebben, de onervarenheid.’ Maria von Ebner-Eschenbach

 

Vrijdag 19 april

‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

Psalm 23:4

 

Sterkte in lijden

David ging door veel donkere dalen in het leven: hij moest vluchten voor zijn leven door koning Saul, en later voor zijn zoon Absalom; hij had groot verdriet om de dood van zijn eigen kinderen; en zijn zonde achtervolgde hem. En toch leerde hij Gods vrede kennen, zelfs in die donkere dalen .’ Liefde voelt de pijn van het verlies en deelt in het verdriet van anderen. Wanneer de Herder van Israël onze koning is, ligt er een geweldige hoop voor de toekomst voor ons in het verschiet.

 

Lied

Ik wandel in het licht met Jezus, het donk're dal ligt achter mij, en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle vriend is Hij. Ik wandel in het licht met Jezus, en 'k luister naar zijn dierb're stem, en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem. (Glorieklokken 63)

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 23; 1 Samuel 19 ; 2 Samuel 15; 2 Samuel 12:15-19; 2 Samuël 18:33 ; 2 Samuel 12; Psalm 51; Psalm 3:6; Psalm 118:6

 

Citaat

‘Kleine zorgen kun je delen. Maar er is een soort verdriet dat mensen niet meer kunnen helen. En dat hoeft ook niet.’ Toon Hermans

 

Zaterdag 20 april

‘Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.’

Psalm 116:13-14

 

Dank betalen aan God

Deze psalm is gedicht na een ernstige ziekte. De dichter zingt van liefde, geloof in nood, van vreugde en van dank. Hij vertelt van gebed om genezing, van twijfel aan alle mensen en van geloof toen hij in diepe ellende verkeerde. Hij heeft zich vastgeklemd aan zijn God toen alles tegen hem was. Het wankelen heeft God veranderd in wandelen voor zijn aangezicht. Verberg je lof, dank en geloof niet voor andere mensen, maar spreek uit wat wij van onze God verwachten en waarvoor wij Hem danken!

 

Lied

'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen; zulk een ontfermer waart Gij mij. (Oude Hervormde Bundel Gezang 280:l)

 

Meer lezen?

Lees: Psalm 116

 

Citaat

‘De mensen die succesvol zijn, zijn degenen die dankbaar zijn voor alles wat ze hebben. Dank zeggen voor wat we altijd hebben, opent de deur voor meer dat komt en ondankbaarheid sluit altijd de deur.’ Alan Cohen

 

Zondag 21 april

‘En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet.’ Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.’

Lukas 24:11,12

 

Ongelooflijk?

Jezus’ opstanding kletspraat? Hoe durven ze? Jezus had toch gezegd dat Hij zou opstaan? Bedenk dan wel dat jij weet ‘hoe het afloopt’. Deze mannen zaten er middenin, waren intens verdrietig en wilden zich tegen nog meer pijn beschermen. Hoe zou jij hebben gereageerd als jij in hun schoenen stond? Alle hoop leek vervlogen. Wat je situatie ook is, de tekst stelt je vandaag voor een keus: geloof je wat de engelen en de vrouwen kwamen vertellen? ‘De Heer is opgestaan! Hij leeft!’

 

Info

Lukas is arts en gebruikt in het Grieks een medische term om te beschrijven wat de apostelen precies denken. ‘Kletspraat’ is een vriendelijke variant van dat Griekse woord. Het woord dat wordt gebruikt, slaat namelijk op de wartaal die iemand die heel erg ziek is kan uitslaan. ‘Zotteklap’ (NBG 1951) komt daar dichter bij in de buurt. Ze verklaren de vrouwen dus letterlijk voor gek. Ze beschuldigen hen ervan dat ze hun ogen niet durven te openen voor de werkelijkheid, terwijl zij het juist zijn die met deze woorden hun ogen alleen maar harder dichtknijpen voor Gods werkelijkheid.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 24:1-12; Johannes 20:3,6

 

Citaat

‘Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.’ Phil Bosmans

 

Maandag 22 april

‘En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.’

Lukas 24:30

 

Jezus is onze gastheer

Als wij iemand uitnodigen om bij ons te komen eten, zouden wij het toch raar (zelfs ongepast) vinden als die persoon het voortouw neemt, ons voorgaat in gebed en daarna het eten opschept. En al helemaal als we hem pas die dag voor het eerst hebben ontmoet. Als Jezus dat doet, is het niet ongepast. Omdat Hij, zoals deze twee leerlingen dan ontdekken, de Meester is. Met Jezus als Gastheer aan de tafel van uw leven, komt u zeker nooit tekort.

 

Om over na te denken

In vers 28 lezen we dat Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. Jezus heeft nog nooit iemand gedwongen om Hem in zijn of haar leven te verwelkomen. God is een God van liefde, geen God van dwang. Als de Heer deel van je leven wil gaan uitmaken, zal Hij zeker op de deur van je hart blijven kloppen, maar Hij zal die deur niet eigenhandig openbreken.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 24:13-35

 

Citaat

‘Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is ook niet zo erg. Want dan begint het verblijven bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.’ Godfried Bomans

 

Dinsdag 23 april

‘En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart?’

Lukas 24:38

 

Bewijs van de opstanding

Doodsbang zijn de discipelen. Maar Jezus leeft! Eerst wijst Hij op zijn lichaam. Hij laat de wonden van de kruisiging zien en geeft aan: Kijk, Ik heb vel en botten. Daarna vraagt Hij om iets te eten. Ook wijst Hij zijn leerlingen op Gods Woord. Dokter Lukas weet dat dit voldoende medisch bewijs is om te constateren dat Jezus echt leeft. Medisch bewijs en bewijs uit Gods Woord, heb je meer nodig om te geloven dat de Heer waarlijk is opgestaan?

 

Info

Jezus groet zijn leerlingen met de woorden: ‘Vrede zij met jullie.’ Dat klinkt voor ons als een vrome groet met een diepe betekenis. ‘Ik breng jullie vrede na drie donkere dagen van rouw en onrust.’ Die diepere betekenis kan zeker in deze woorden meeklinken, maar de leerlingen zullen die betekenis er waarschijnlijk niet in hebben gehoord. Voor hen was: ‘Vrede zij met jullie’ (shalom), de gebruikelijke manier om elkaar te begroeten. Een groet die weliswaar meer betekenis heeft dan ons ‘hallo’ of ‘hoi’, maar die waarschijnlijk bij de meeste mensen al net zo aan betekenis had verloren als het Grüss Gott in een aantal Duitstalige gebieden.

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 24:36-49

 

Citaat

‘Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid.’ Marcus Tullius Cicero

 

Woensdag 24 april

‘En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.’

Lukas 24:52

 

Grote vreugde

‘Grote vreugde’ treffen we twee keer aan in het Lukasevangelie. Als Jezus net geboren is, zegt de engel: ‘Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.’ Hier, aan het eind van het evangelie, komen we het weer tegen. Het lijkt alsof Lukas wil zeggen: dit bijbelboek kun je samenvatten met die twee woorden. Jezus Christus, de grote Verlosser die in dit boek centraal staat, brengt grote blijdschap in het leven van de mensen die Hem kennen.

 

Lied

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugde, bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht bij U alleen. (Evangelische Liedbundel 357:1)

 

Meer lezen?

Lees: Lukas 24:50-53

 

Citaat

‘Wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken.’ Moeder Teresa

 

Donderdag 25 april

‘vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.’

Kolossenzen 1:5

 

Het leven van een heilige

Paulus zit gevangen. Epafras, een christen uit Kolosse, heeft verteld over zijn gemeente en de problemen waarmee de gelovigen daar geconfronteerd worden. Daarom schrijft Paulus hen deze brief. In hun leven is te merken dat de Heer hun hart heeft aangeraakt. Dat is te zien in de liefde die ze hebben voor Jezus Christus en voor alle heiligen. Op welke punten kun je wel hulp van de Heer gebruiken om het echte liefhebben beter uit de verf te laten komen?

 

Opdracht

Als Paulus in vers 4 zegt dat de gelovigen Christus Jezus en de heiligen liefhebben, klinkt in dat ‘liefhebben’ alles mee wat hij in 1 Korintiërs 13:4-7 schrijft over de liefde. Leg die tekst eens naast de manier waarop jij omgaat met je dierbaren, je broers en zussen in het geloof en de mensen die letterlijk om je heen wonen.

 

Meer lezen?

Lees: Kolossenzen 1:1-8; Kolossenzen 4:10; 1 Petrus 1:4

 

Citaat

‘Om van een mens een heilige te maken is genade nodig; wie hieraan twijfelt, weet niet wat een mens en wat een heilige is.’ Blaise Pascal

 

Vrijdag 26 april

‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.’

Kolossenzen 1:13-14

 

Jezus, licht van de wereld

Paulus en Timoteüs vragen God of Hij voor de gemeente in Kolosse wil zorgen en de gelovigen zijn Geest wil schenken, die hen kan helpen om het goede van het kwade te onderscheiden, het Licht van de duisternis. En wat als de duisternis toch nog schaduwen over je leven trekt? Als er toch nog donkere plekken in je hart en gedachten zijn waar Jezus’ licht (nog) niet straalt? Nodig de Heer dan uit om grote schoonmaak houden in je hart.

 

Lied

Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet; U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint; U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. (Uit Opwekking 618)

 

Meer lezen?

Lees: Kolossenzen 1:9-14; Efeziërs 2:4; 1 Thessalonicenzen 2:12; Matteüs 3:17; 2 Petrus 1:17; Handelingen 20:38; Hebreeën 9:14; Johannes 8:12

 

Citaat

‘Kleine daden van liefde en gebed houden het licht van Christus brandend.’ Moeder Teresa

 

Zaterdag 27 april

‘En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.’

Kolossenzen 1:18

 

Jezus het hoofd, wij het lichaam

Jezus is het Hoofd van een grote wereldwijde gemeente van mensen met een levend geloof. Hij is ons Hoofd en wij hebben allemaal ons eigen unieke plekje in het Lichaam, waar we onze gaven en talenten mogen inzetten om het Hoofd te dienen. Dat betekent dat Jezus ons wil aansturen. Laten we over de figuurlijke kerkmuren heen kijken en elkaar in geloof de hand reiken, in het besef dat er Eén is die ons samenbindt: ons Hoofd, Jezus Christus.

 

Info

Ons woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord kuriakè. Dat betekent: ‘datgene dat van de Heer is. Het bekende Griekse woord kurios, ‘Heer’, komt erin voor. Alleen dat woord zegt dus al dat het in de kerk niet moet draaien om wat wij willen of bedenken, maar om de wil van de Heer.

 

Meer lezen?

Lees: Kolossenzen 1:15-20; Efeziërs 1:22; 1 Korintiërs 15:20; Openbaring 1:5; 1 Korintiërs 12:12-27; Efeziërs 4:3-6

 

Citaat

‘Vaak blijven grote talenten verborgen.’ Plautus

 

Zondag 28 april

‘In het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,’

Kolossenzen 1:22

 

Alles wat Christus heeft gemaakt

God ziet jou in Christus heilig, onbesmet en onberispelijk, als je maar gelooft dat God doet wat Hij belooft. God ziet ons niet als vijanden, Hij zorgde juist voor vrede tussen ons. Want Christus stond niet alleen aan het begin van de schepping, Hij staat ook aan het begin van ons als nieuwe schepping. Paulus zegt dat hij wil dat ieder mens een volmaakte christen wordt. Daar strijdt hij voor. Wat is jouw aandeel in het brengen van de boodschap?

 

Lied

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij! (Uit: Sela, Aan uw tafel)

 

Meer lezen?

Lees: Kolossenzen 1:21-29; Lukas 1:75; 2 Timoteüs 1:9; Titus 2:12

 

Citaat

‘De schepping is als het ware een boek waarin men over de Drieëenheid kan lezen.’ Bonaventura

 

Maandag 29 april

‘opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,’

Kolossenzen 2:2-3

 

Bidden is strijden

Het gebed kan echt voelen als een enorm gevecht. De vraag is dan alleen: gaan we dat gevecht aan of haken we af? Paulus ziet blijkbaar gevaren voor de gemeente van Kolosse. Zijn geneesmiddel is: Jezus Christus, want in Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dat is de weg die voert naar de overvloeiende dank. Voer jij weleens een zware strijd voor iemand anders of voor een bepaalde situatie in het gebed of haak je dan liever af?

 

Om over na te denken

In vers 4 zegt Paulus: ‘Dit alles schrijf ik u opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.’ Als je écht weet wie Christus is, als je Hem écht kent, merk je ook wie er verkeerde bedoelingen heeft. En dat hebben we maar al te hard nodig. Want Paulus’ uitspraak in dit vers geldt nog steeds: Gods tegenstanders proberen ons met fraaie (vaak heel logisch klinkende) redeneringen aan het twijfelen te brengen of op een dwaalspoor te zetten. Hoe wapen jij je daartegen?

 

Meer lezen?

Lees: Kolossenzen 2:1-7 ; Jesaja 53:11; Johannes 17:3; Filippenzen 3:8; 1 Korintiërs 1:24

 

Citaat

‘Zelfs de stilte heeft haar taal. Zij kan bidden; zij kan zich doen verstaan.’ Torquato Tasso

 

Dinsdag 30 april

‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.’

Kolossenzen 2:15

 

Beheren voor de Heer

De doop is een begrafenis. Wij zijn begraven opdat we niet langer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Wij hebben dus niet langer het recht over ons leven, onze tijd of ons geld te beschikken alsof dat alles van ons was. Maar we mogen het beheren voor de Here. Ik wil U uit de grond van mijn hart danken, want ik was dood door de zonde, maar in Christus hebt U mij levend gemaakt.

 

Vraag

Door welke misleidende theorieën, op menselijke tradities gebaseerd, kun je je mee laten slepen? Wat heeft daartegenover wél met Christus te maken? Houd daaraan vast!

 

Meer lezen?

Lees: Kolossenzen 2:8-15; Romeinen 6:3,4; Genesis 3:15; Matteüs 12:29; Johannes 12:31

 

Citaat

‘Het is niet genoeg grote deugden te hebben; men moet ze ook weten te beheren.’ Francois de la Roche Foucauld