Dagelijks Vers februari 2019

 

Vrijdag 1 februari

‘De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om muggen voort te brengen, maar zij konden het niet. De muggen zaten op de mensen en op de dieren. Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de vinger van God! Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.’

Exodus 8:18,19

 

Hier moet God de hand in hebben!

De verschijnselen die God via Mozes laat zien, zijn bijzonder. Hij kan de verschijnselen op een grote schaal oproepen en weer laten ophouden als hij tot God bidt. De farao voelt zich de baas over het volk Israël. Hij doet met ze wat hij wil. En nu is er een God die dat wil beëindigen! Zoals God toen het welzijn zocht van Israël, zoekt Hij het welzijn van alle mensen. Dat is het echte werk van God: bevrijding!

 

Om over na te denken

Nog steeds houden heersers volken gevangen. Of houden werkgevers hun medewerkers in de greep of heersen ouders over hun kinderen. God geeft in Jezus het dienen als doel van ons leven. Dan zoek je naar het welzijn van de ander.

 

De Bijbel aan het woord                   

Meer lezen: Lees: Exodus 7:13-8:19

 

Citaat

‘Het grootste geluk van de mensen is de bevrijding van angst.’ Walther Rathenau

 

Zaterdag 2 februari

‘Maar op die dag zal Ik de landstreek Gosen, waar Mijn volk woont, afzonderen, zodat daar geen steekvliegen zullen zijn, opdat U zult weten dat Ik, de HEERE, in het midden van het land aanwezig ben.’

Exodus 8:22

 

Zo laat ik je merken…

Gods daden waren indrukwekkend en pijnlijk. De farao heeft liever onheil over zijn eigen mensen dan dat hij zijn machtspositie loslaat. De plagen bederven het dagelijkse leven. Het moet de mensen gestoken hebben dat die steekvliegen niet bij dat slavenvolk kwamen. Het is duidelijk dat deze slaven Iemand hebben die voor ze opkomt. Bid voor mensen die gevangenzitten in moderne slavernij: in kinderarbeid, seks- en pornoslavernij, drugshandel of mensenhandel. Denk niet alleen aan de slachtoffers maar ook aan de daders.

 

Info

Een organisatie die zich op grond van de Bijbel inzet voor het bestrijden van slavernij, het bevrijden van de slav(inn)en en het voor de rechtbank brengen van de verdachten is International

Justice Mission. Lees meer over het werk van IJM en maak deel uit van een groeiende beweging tegen onrecht.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 8:19-32

 

Citaat

‘Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven.’ Marcus Tullius Cicero

 

Zondag 3 februari

‘Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat Hij naar hen niet luisterde, zoals de HEERE tot Mozes gesproken had.’

Exodus 9:12

 

Zij konden zich niet staande houden

Met tegen-tovenarij wordt een bepaalde toverkunst onschadelijk gemaakt. De magiërs konden Mozes volgen bij de staf/slang – maar nu kunnen ze niet tegen hem op. Ze zijn zelf het slachtoffer. De puisten die volgen geven de Egyptenaren veel lichamelijk ongemak. We lezen niet dat Mozes bidt om de zweren op te laten houden. Het lichaam moet ze uit zichzelf genezen. Jezus heeft in zijn leven geen toverkunsten gebruikt maar al zijn handelingen waren gericht op het herstel van de mens.

 

Lied

Glorie aan God!

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Refrein:

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God!

 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer!

Refrein

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam!

Refrein

(Opwekking 354)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 9:1-12

 

Citaat

‘De kracht ter verdediging van de vrijheid is groter dan de macht ten behoeve van tirannie en onderdrukking, omdat macht, echte macht, uit onze overtuiging komt, die daden voortbrengt, compromisloze daden.’ Malcolm X

 

Maandag 4 februari

‘Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekend gemaakt zal worden op heel de aarde.’

Exodus 9:16

 

Het kan nog erger, maar waarom?

God wil tonen dat Hij werkelijk macht heeft. Zijn doel ligt verder dan leven of dood van farao. Of alleen de vrijheid van zijn volk. Hij wil zich bekendmaken als de God die alle mensen bevrijdt uit de dwangarbeid. De gemeente van God bestaat nog steeds om iedereen op aarde te laten weten wie God is. Bedenk samen met broeders en zusters op welke manier jullie dat vorm kunnen geven. Hoe vind je aansluiting/ingang bij de huidige maatschappij?

 

Gebed

Dank U, Heer, dat U in Jezus uw macht van verlossing toont. En dat ik U mag kennen als de God die bevrijdt. U bent mijn Vader in de hemel die mijn leven leidt. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 9:13-35; Romeinen 9:17

 

Citaat

‘Het begin ligt dikwijls in onze macht, het midden zelden, het eind nooit.’ Theodor Gottlieb von Hippel

 

Dinsdag 5 februari

‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.’

Psalm 16:11

 

Richting: de weg naar het leven

David heeft de weg gevonden: de weg die God hem wijst. Hij heeft ook andere machten dan vereerd: de machten van geld, geweld. David heeft ervaren dat deze machten geen geluk brengen, maar een weg naar verdriet zijn. Dat maakt wat hij schrijft geloofwaardig. Heel zijn relatie met God legt hij open. Hij is helemaal vol van wat God te bieden heeft. In Hem heeft David ruimte, hij voelt zich volkomen veilig. Wat is dan het einde? Altijd bij God te zijn - een vreugde die hem altijd doorstroomt.

 

Vraag

Herken jij zulke momenten van overvloedige vreugde in je relatie met God? Wanneer?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 16

 

Citaat

‘Zorgen zijn het onkruid op de levensweg.’ Luis de Granada

 

Woensdag 6 februari

‘De dienaren van de farao zeiden tegen hem: Hoelang zal deze man voor ons tot een valstrik zijn? Laat de mannen gaan, zodat zij de Heere, hun God, kunnen dienen! Beseft u nog niet dat Egypte verloren is?’

Exodus 10:7

 

Te gronde gaan

Wat verschrikkelijk wanneer je weer leest dat heersers hun land zo regeren dat het eraan kapot gaat. Zo is het ook met farao. Nog niet alles in Egypte is verwoest na de voorgaande plagen. De sprinkhanen zullen alles wat rest letterlijk wegvreten. Dat lijkt zelfs de farao te erg. Maar dat is schijn. Hij stelt nog steeds zijn eigen voorwaarden. Ook wij moeten soms tot de diepte gaan voor wij ons omkeren Het is de ontmoeting met Jezus, met die ons meeneemt op de weg van verootmoediging.

 

Om over na te denken

Waarom zou God iemands hart verharden? Wil Hij zich manifesteren om zijn macht te laten zien? In de Bijbel zien we dat Hij zowel omstandigheden als mensen gebruikt om zijn plan met de wereld te volvoeren.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 10:1-20

 

Citaat

‘Om over de mensen te heersen en de Hemel te dienen, moet men matig zijn. Alleen als men matig is, kan men zich gauw herstellen.’ Lao-Tse

 

Donderdag 7 februari

‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden.’

Kolossenzen 1:13

 

In duister gehuld…

Een duisternis van drie dagen die de aankondiging is van nog groter verdriet. Een duisternis die Mozes onderstreept met zijn antwoord dat hij de farao niet meer zal zien. Dan valt de duisternis in. Het teken van door God verlaten zijn. Zo maakt Hij zich kenbaar als Hij niet wordt gehoorzaamd. Hij gebruikt het kwaad tegen de farao om Israël te bevrijden. Herken je dat niet in Jezus? Hij gaat voor ons door de duisternis van de Godverlatenheid. Hoe groot is Gods genade!

 

Om over na te denken

‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ (Efeziërs

6:12) Wat zie je van die strijd terug in de geschiedenis van Mozes en de farao? En wat

in je eigen leven?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 10:21-29; 1 Thessalonicenzen 2:12; Matteüs 3:17; Matteüs 17:5; 2 Petrus 1:17

 

Citaat

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.’ Martin Luther King

 

Vrijdag 8 februari

‘Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.’

Galaten 1:6,7

 

Geen ander evangelie

De tegenstander van Christus maakt graag gebruik van de zwakheid van mensen. Niet door het evangelie te ontkennen, maar door de woorden van Paulus een andere inhoud te geven. Daarom is Paulus zo fel in vers 8 en 9 – hij roept de vervloeking af over mensen die het evangelie bederven. Welke voorbeelden ken je van een ‘ander evangelie’ dat je tegenkomt in de praktijk? Kom je er zelf door in verwarring? Hoe kun je mensen helpen die erdoor in verwarring worden gebracht?

 

Gebed

Heer, dank U voor uw evangelie. Leid mij door uw Geest in uw waarheid. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Galaten 1:1-9; Handelingen 16:6; Handelingen 18:23; 1 Thessalonicenzen 2:4

 

Citaat

‘Als je van het Evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer aan jezelf dan aan het Evangelie.’ Augustinus

 

Zaterdag 9 februari

‘Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen,(…)’

Galaten 1:15, 16a

 

God heeft mij uitgekozen

Wie is die Paulus eigenlijk? Als hij weg is, kunnen anderen gemakkelijk met een air van autoriteit zijn woorden tegenspreken of veranderen. Daarom legitimeert hij zich eerst. Het evangelie heeft hij niet van de andere apostelen gehoord maar helemaal onafhankelijk heeft Jezus hem aangesproken. Pas jaren later heeft hij zijn evangelie gecheckt bij de apostelen. Het was hetzelfde evangelie. Dit is het werk van de heilige Geest! God heeft jou en mij ook uitgekozen, dat mogen we leren zien en geloven.

 

Lied

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

volvoert zijn hand.

(Liedboek voor de Kerken 1973, Gezang 304:1)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 1:10-24; Handelingen 9:15; Handelingen 13:2; Efeziërs 3:8

 

Citaat

‘De grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid, hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg.’ Blaise Pascal

 

Zondag 10 februari

‘Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven.’

Galaten 2:5

 

Waar gaat het eigenlijk om?

We kennen sociale en religieuze regels: wij moeten biechten, twee keer per zondag naar de kerk gaan, tienden geven of hardop bidden. Regels of gewoontes die op zichzelf niet slecht zijn om je uit overtuiging en vrije wil aan te houden. Maar als de sociale controle vooral gericht is op het afdwingen van het gewenste gedrag, leggen we elkaar een juk op. Telkens weer steken geboden en gewoontes de kop op. En dat terwijl het evangelie vrijheid bedoelt.

 

Vraag

Heb jij gemerkt dat de kerk, of jij zelf, van andere christenen een bepaald gedrag verwacht? Hoe ga je daarmee om of wat ga je eraan doen?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 2:1-10; Romeinen 12:1,2

 

Citaat

‘Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.’ Martin Luther King

 

Maandag 11 februari

‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’

Galaten 2:20

 

Zelfs Barnabas…

Paulus schrijft dat een bekende naam op zichzelf geen waarheid betekent, dat zelfs Petrus de druk van de Joden niet kan weerstaan. Hij eet met hen volgens hun voorschriften, in plaats van met niet-Joden. Zelfs Paulus’ vriend, Barnabas, laat zich meeslepen. Paulus spreekt dan, te midden van iedereen, Petrus aan. Hij zal zich daarmee bij sommigen niet geliefd hebben gemaakt. Maar voor Paulus staat de waarheid van het evangelie voorop. Heer, wilt U ons vergeven als we ons wel eens huichelachtig gedragen.

 

Vraag

Durf jij of mag jij ook zeggen dat Christus in je leeft? Hoe zouden de mensen om je heen dat kunnen zien?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 2:11-21; Efeziërs 5:2; Titus 2:14

 

Citaat

‘De mensen schamen zich veel vaker om gevoelens te tonen, dan om gevoelens te huichelen.’ Otto Weiss

 

Dinsdag 12 februari

‘en spreek onder elkaar met psalmen. Lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.’

Efeziërs 5:19,20

 

Ere wie ere toekomt

David heeft zijn doodsnood uitgeschreeuwd en gezien hoe God op indrukwekkende wijze heeft gehandeld. Zijn psalm is haast beangstigend om te lezen. Maar David laat in de eerste verzen zien hoe groot zijn dankbaarheid aan God voor de verlossing van zijn vijanden is. God komt alle eer toe. Toen Jezus aan het kruis hing, gebeurden er ook beangstigende dingen. Op dat moment trad God handelend op en werd de macht van het kwaad overwonnen: Jezus is werkelijk Gods Zoon! Zo kun je evenals David een lied van dankbaarheid zingen!

 

Lied

Jubelt God ter eer,

Hij is onze sterkte!

Juicht voor Isrels Heer,

stem en tegenstem

springen op voor Hem

die ons heil bewerkte.

(Psalm 81:1 NB)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 18:1-20; Kolossenzen 3:16

 

Citaat

‘Ook in de bitterste nood uwe krachten niet met klagen verspild.’ Johann Kaspar Lavatar

 

Woensdag 13 februari

‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;’

Efeziërs 2:8

 

Vergeefse moeite?

Het zou wat zijn als een voorganger zijn gemeente zou verwijten dat ze haar verstand verloren heeft. Dat zullen we in onze tijd niet gauw meemaken. Maar hoe gemakkelijk kan er invloed op jou uitgeoefend worden: je bent pas ‘echt christen’ als je voldoet aan bepaalde normen die gelden binnen de kring van gelovigen waar je deel van uitmaakt. Dit kan een flinke druk op mensen leggen. Wat is het dan goed om te luisteren naar wat God in zijn Woord tot ons zegt.

 

Lied

Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

(Opwekking 430)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 3:1-5; Matteüs 16:17; Efeziërs 2:1-10; Romeinen 3:21-31

 

Citaat

‘Sommige gebeurtenissen duren een heel leven om hun schade en invloed te onthullen.’ Michael Ondaatje

 

Donderdag 14 februari

‘Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.’

Galaten 3:9

 

Wanneer moeten, verandert in willen

Eén van Gods beloften was dat Hij zijn Geest zou geven aan ieder die in geloof zijn vertrouwen op Hem stelt. Waar Gods Geest in het leven van mensen werkt, daar ontstaat vrijheid. Daar maakt menselijke inspanning plaats voor de kracht van de heilige Geest, waardoor mensen ongelooflijk veranderen. Zoals een vrouw het ooit eens mooi verwoordde: ‘Het moeten heeft bij mij plaatsgemaakt voor willen’. Als je dat mag ervaren in je leven, dan ben je werkelijk een gezegend mens.

 

Gebed

Heer, ik wil U danken dat U uw Geest gegeven hebt aan ieder die gelooft. Vervul mij met uw Geest, van wie uw Woord zegt dat Hij een geest van kracht is, van liefde en bezonnenheid. Doe mij steeds opnieuw beseffen hoe gezegend ik daarmee ben. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 3:6-14; Genesis 12:2-3; 2 Korintiërs 3:17

 

Citaat

‘Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.’ Krishnamurti

 

Vrijdag 15 februari

‘Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.’

Galaten 3:15

 

Een unieke erfenis

In de Bijbel kunnen we lezen dat christenen erfgenamen zijn: niet van mensen, maar van God! Geen erfgenamen van een overledene, maar van een levende Heer. Hij heeft in zijn testament, de Bijbel, vastgelegd dat we voor altijd met Hem mogen leven. Door de heilige Geest heeft Hij als het ware zijn stempel op ons gedrukt. Daar mogen we ons aan vasthouden wanneer we moeite ervaren in ons leven. We mogen weten dat we deel hebben aan Gods erfenis die onvergankelijk is.

 

Gebed

Spreek dit lied uit als een gebed:

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad.

Niets is ten kade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

En onze Koning zijn, halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

Die naar U heten en in U weten.

Dat wij Gods zonen zijn, halleluja!

(Liedboek voor de Kerken 1973. Gezang 477:2)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Galaten 3:15-18; Hebreeën 9:17; Romeinen 8:17; Efeziërs 1:13-14

 

Citaat

‘Ik geloof dat de Bijbel het mooiste geschenk is dat God ooit aan de mens gegeven heeft. Al het goede van de Verlosser van de wereld wordt ons via dit Boek doorgegeven.’ Abraham Lincoln

 

Zaterdag 16 februari

‘Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.’

Romeinen 8:2

 

De juiste volgorde

In de geschiedenis van Israël zien we dat het volk de wet pas ontving nadat het bevrijd was uit de slavernij van Egypte. Deze bevrijding was enkel te danken aan Gods machtige ingrijpen, pas daarna liet God hun zien hoe het leven met Hem bedoeld was. Deze volgorde van handelen is veelzeggend, ook voor ons. Werkelijke vrijheid begint niet bij onze inspanningen, maar is het gevolg van wat God deed voor ons. Vind jij het lastig om je te houden aan wetten en regels?

 

Gebed

Heer, werkelijke vrijheid begint bij U. Dank dat U mij die vrijheid gegeven hebt. Dank U, Jezus, dat U de prijs voor mijn vrijheid wilde betalen door voor mij te lijden en te sterven. Laat de dankbaarheid hiervoor zichtbaar zijn in mijn leven. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 3:19-24; Johannes 8:36; Galaten 5:1

 

Citaat

‘De moeilijkheid, is dat het niet genoeg is volgens de regels te leven.’ Michel Houellebecq

 

Zondag 17 februari

‘Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’

Galaten 4:7

 

In een nieuwe positie

Door het geloof zijn we in een andere, nieuwe positie gebracht. Betekent dit dat het helemaal niet uitmaakt wat we doen? Er mag van ons verwacht worden dat we ons afkeren van de dingen die niet goed zijn en ons richten op de goede weg die de Bijbel ons wijst. Niettemin weten we dat we feilbare mensen zijn en blijven. Toch zullen onze daden ons nooit meer uit die nieuwe, blijvende positie brengen. We zijn geen slaven meer, dat is voorbij!

 

Vraag

Durf jij te leven vanuit je nieuwe positie in het rijk van Gods geliefde Zoon? Of denk je dat dat niet voor jou is weggelegd? Praat hier eens met andere christenen over.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 3:25-4:7; Kolossenzen 1:13-14; Romeinen 6:1-12

 

Citaat

‘Wees van uw daden de meester en niet de slaaf.’ Thomas a Kempis

 

Maandag 18 februari

‘Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen hebben uitgerukt aan mij gegeven zou hebben.’

Galaten 4:15

 

Terug naar het begin

Paulus vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deze mensen hun enthousiasme voor Jezus kwijtraakten en terugvielen in oude patronen. Misschien herken je jezelf in deze situatie. Dan is het goed om in gedachten terug te gaan naar het moment waarop je ontdekte hoe groot Gods liefde voor je is. Paulus vraagt of hij hun vijand is, omdat hij de waarheid zegt. Hoe ga jij om met mensen die je de waarheid zeggen, met name als die waarheid onaangenaam is?

 

Vraag

Paulus vraagt of hij nu hun vijand is, omdat hij de waarheid zegt. Hoe ga je zelf om met mensen die je de waarheid zeggen, met name als die waarheid onaangenaam is?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 4:8-20; Efeziërs 1:13-14

Citaat

‘De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.’ Mahatma Gandhi

 

Dinsdag 19 februari

‘Daarom zal ik U, HEERE, oven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen.’

Psalm 18:50

 

Eert de Here

David wil in zijn lied benadrukken dat hij een dienaar van de Heer is. Hij volgt zijn wegen en hij wil de Heer eren voor wat Hij gedaan heeft. Dit is een immense tegenstelling met het leven van Davids vijanden die achter hem aan zitten. Hij beschrijft dus het grote contrast tussen hem en zijn vijanden. De gehoorzaamheid van David wordt beloond. De Heer schenkt hem redding. Hij eert Hem en zingt over zijn weldaden. Hoe geven wij uiting aan onze liefde en afhankelijkheid van Hem?

 

Vraag

Wanneer heb jij ervaren dat de Heer de weg voor je voeten baande (vers 37), dat zijn woord je sterk maakte (ver 36) of dat Hij je met kracht had omgord (vers 33)?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 18:21-51

 

Citaat

‘Vrijheid bestaat in gehoorzaamheid.’ Massimo d’Azeglio

 

Woensdag 20 februari

‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;’

Efeziërs 2:8

 

Beginnen bij de basis

De Galaten lieten zich omver praten door een groep joods-christelijke mensen. Die wilden vasthouden aan de wet en de besnijdenis. Zij deden dat al sinds Abraham. Paulus is heel beslist: door de wet weten we wat zonde is. De wet kan ons niet bevrijden van de zonde. We moeten breken met verkeerde (en vastgeroeste) opvattingen. Alleen door geloof in Jezus’ genade worden we bevrijd. Dit is de basis, hier begint het christelijk leven. De wet kan niet zonder de genade.

 

Gebed

Heer, wilt U mij helpen om uw genade te omarmen wanneer ik vastgeroest zit aan vrome overtuigingen die ik los moet laten? Dank U wel voor uw heilige Geest die dan kan bewerken. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 4:21-31; Matteüs 16:17

 

Citaat

‘Vertrouwen moet de basis vormen voor al onze morele trainingen.’ Robert Baden-Powell

 

Donderdag 21 februari

‘Laat alles bij u in liefde gebeuren.’

1 Korintiërs 16:14

 

U was zo goed op weg…

Paulus spreekt de Galaten streng toe. Laten we ons eens richten op die opvattingen die heel wat lijken maar in de nabijheid van de liefde akelig verbleken. In de omgang met anderen kunnen we te overtuigd zijn van het eigen gelijk en dat onverbloemd laten merken. Harde woorden worden uitgesproken en de toon is gezet. Vader vol genade, leer mij wat gedachtes zijn die oprecht lijken maar eigenwijs en liefdeloos zijn. Vader, help mij te veranderen van binnenuit.

 

Vraag

Wie heeft je wel eens goed de waarheid verteld? Hoe reageerde je toen? En hoe kijk je er nu tegenaan? Ben je daardoor veranderd? Heb jij wel eens iemand gecorrigeerd? Hoe ging dat?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 5:1-12

 

Citaat

´Iedereen die voor de tijd rijp is een waarheid wil vertellen, loopt het risico een ketter te worden.´ Pierre Teilhard de Chardin

 

Vrijdag 22 februari

‘Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’

Galaten 5:14

 

Dien elkaar in liefde

Wat wij van nature willen is niet best. Het staat recht tegenover wat de Geest in ons wil bewerken. Paulus gebruikt hier het woord ‘we’ en dat is heel hoffelijk van hem. Het getuigt ook van zelfkennis. Hij heeft al heel wat meegemaakt. Toch zijn al die ervaringen niet genoeg. Hij weet dat de heilige Geest onmisbaar is. Zoals we dagelijks honderden keren in- en uitademen, zo vanzelfsprekend moet het zijn om steeds de hulp van de Geest te vragen.

 

Gebed

Vader in de hemel, ik geloof in U. Ik geloof in de Vader, de Zoon en in de heilige Geest. Elke dag heb ik uw Geest nodig om mij te leren wat het betekent om een kind van U te zijn. Heer, help mij. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Galaten 5:13-18; 1 Korintiërs 13; Romeinen 13:8; Leviticus 19:18; Markus 12:31; Jakobus 2:8

 

Citaat

´Men kan de mensen alleen regeren door hen te dienen.´ Victor Cousin

 

Zaterdag 23 februari

‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.’

Galaten 5:22,23

 

De vrucht van de Geest

Het beeld dat vaak bij de vrucht van de Geest gebruikt wordt, is het beeld van een druiventros. De druiven zijn de kenmerken die Paulus hier noemt. Ze zitten allemaal vast aan de ene steel. Samen vormen ze een tros. Als één druif tot bloei komt, groeien de anderen mee. Dat is hoe het gaat in de natuur. Zit daar voor ons een bemoediging in? Met Gods hulp kan de vrucht echt gaan groeien. Dan volgen we de richting die de Geest ons leidt!

 

Lied

Wat zijn de goede vruchten,

Die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

De vrede allermeest,

Geduld om te verdragen

En goedertierenheid,

Geloof om veel te vragen,

Te vragen honderduit

(Liedboek voor de Kerken 2013, lied 841:1)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 5:19-26; Efeziërs 5:9; 1 Timotheüs 1:9

 

Citaat

´De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien.´ Jozua Ben Sirach

 

Zondag 24 februari

‘Dwaal niet: God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.’

Galaten 6:7

 

Wat je zaait, zul je oogsten

Besef dat je de Geest nodig hebt, elke dag en elk moment, om de vrucht van Gods liefde te laten groeien. Evenals anderen. En, laat heel goed tot je door dringen dat je het lang niet altijd goed doet. Het geloof is er en de wil is er ook wel, maar het mislukt nog weleens. Zoals bij iedereen. Dan gaat je(weer) naar God om dat te belijden en vergeving te ontvangen door het offer van Jezus. Dan besef je opnieuw dat je Gods kind bent.

 

Vraag

Wat je zaait, zul je oogsten. Hoe heb je dat gemerkt? Heb je voorbeelden, positief of negatief?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 6:1-10; 1 Korintiërs 6:10; Lukas 16:25; Johannes 13:34,35

 

Citaat

´Ook na een slechte oogst moet men zaaien.´ Seneca

 

Maandag 25 februari

‘En alleen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.’

Galaten 6:16

 

Werkwijze en volgorde

Deze brief is niet altijd gemakkelijk om aan te horen of erover te lezen, maar het zijn de lessen die Paulus ons wil leren. Of ze leuk zijn of niet, is niet aan de orde. De les moet geleerd worden om een rijker christen, een beter mens te worden. Daarmee hebben we de werkwijze gehad. Lees de brief aan de Galaten nog eens in zijn geheel door. Wat zijn de belangrijkste lessen die je er voor je leven vandaag uit haalt?

 

Gebed

Heer, ik wil U danken voor het leven zoals U dat voor mij bedoeld hebt, een leven door de Geest. Wilt U mij helpen te groeien in mijn geloof? Dank U wel dat ik mag groeien en alles ineens hoef te kunnen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Galaten 6:11-18; Psalm 125:5

 

Citaat

´Geen grotere aanbeveling voor de Christelijke geest dan de barmhartigheid.´ Ambrosius van Milaan

 

Dinsdag 26 februari

‘Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?’

Psalm 15:1

 

Ben je goed genoeg?

Ben ik wel goed genoeg? Een vraag die velen van ons bezighoudt. Ben ik goed genoeg, zodat

God tegen mij zegt dat ik zijn kind mag zijn? Heel concreet geeft God in deze psalm antwoord op deze vraag. Hij geeft ons in deze psalm tien punten en als jij je daaraan houdt, dan zul je dicht bij God wonen. In zijn huis, waar jij te gast bent. Ook Jezus is daar. Hij, die stierf voor onze zonden, is evenals God: Gastheer. Waarom? Omdat je goed genoeg bent in Hem!

 

Lied

Wie is uw gast, HEER, voor wie staat

de ingang van uw huis wijd open?

Wie goed doet en de leugen haat,

geen misstap op zijn weg begaat,

mag zonder kloppen binnenlopen.

(Psalm 15:1 Nieuwe Psalmberijming)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 15

 

Citaat

‘Het is niet genoeg van mensen te houden omdat zij goed voor je zijn, of omdat je er in enig opzicht voordeel bij zult hebben. We dienen lief te hebben omdat we het liefhebben liefhebben.’ John Galsworthy

 

Woensdag 27 februari

‘Het licht in de ogen, verblijdt het hart,’

Spreuken 15:30a

 

Gewoon lachen

God heeft ons geschapen om blij te zijn. Niet om verdrietig, zwaarmoedig of negatief te zijn. Nee, God wil graag dat we blij zijn. Evenals een vader of moeder het diepste verlangen heeft dat zoon of dochter gelukkig is, zo wil God dit ook voor ons. We mogen van het leven genieten. We mogen blij worden van mensen om ons heen en van de omstandigheden waarin we leven. Zo mogen we ook blij ons geloof belijden, tot vreugde van God, onze Vader.

 

Lied

Blijdschap vervult mijn hart vandaag

En daarom vereer ik nu mijn God.

Hij heeft in zijn liefde mij gezocht.

Dat wil ik overal vertellen,

ja, overal vertellen.

Ik ben nu een kind van God geworden.

Jezus’ liefde heeft mijn hart geraakt.

Ik wil de naam van mijn Heer verhogen.

Voor altijd. Amen.

(Opwekking 258)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 15:15-33

 

Citaat

‘De beste zon is een blij gezicht.’ Phil Bosmans

 

Donderdag 28 februari

‘Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.’

Spreuken 16:3

 

Ingrediënt tot succes

Het is belangrijk om God te betrekken in zaken die we ondernemen. Het maakt niet uit of we een product op de markt gaan zetten, of dat we een opleiding volgen, of we een gezin runnen, of in de dienstverlenende sector werken: belangrijk is om God te betrekken bij ons dagelijks leven. Bid en bespreek met God de dingen die spelen op ons werk, binnen het gezin en op school. Breng de alledaagse dingen in gebed bij God en vraag zijn zegen.

 

Gebed

Misschien heb je ook behoefte om met collega’s te bidden of met hen over geloofsdilemma’s te praten met betrekking tot het werk. Neem dan eens een kijkje op bijvoorbeeld de site: www.bedrijfsgebed.nl

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 16:1-17; Psalm 37:5; Lukas 12:22; 1 Petrus 5:7

 

Citaat

‘Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.’ Albert Einstein