Dagelijks Vers januari 2019

 

Dinsdag 1 januari

‘Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.’

Psalm 104:5

 

Bouw op Gods pijlers

De dichter is geraakt door wat hij om zich heen ziet. Zijn ogen gaan open voor de openbaring van God in de natuur. Aanbidding is de basis voor onze relatie met God. In vers 1 en 33 benadrukt

hij zo die relatie: ‘Heer, mijn God’. Hiermee eigent hij zich God toe die deel is van zijn bestaan. Zo mogen ook wij in het nieuwe jaar God toe-eigenen. Zijn zegen geeft inhoud aan een nieuw jaar. Ga je weg met Hem en raak verwonderd over Gods machtige daden!

 

Vraag

Wat zijn jouw geloofsvoornemens voor dit jaar?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 104

 

Citaat

De natuur heeft ons twee oren gegeven en slechts één tong opdat we meer zouden luisteren dan praten. Zeno van Elea.

 

Woensdag 2 januari

‘En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.’

Lukas 3:3

 

Inkeer en vergeving

De voorloper van Jezus, Johannes de Doper, roept de Joden op tot inkeer te komen en afstand te nemen van hun zonden, want zij gedragen zich net zoals de ongelovigen doen. Zij gaan in tegen Gods wil en negeren zijn leefregels. Daarom moet het volk van God op andere gedachten worden gebracht en tot andere daden komen. Het Koninkrijk van God is immers nabij. Ook wij mogen die weg van inkeer en vergeving gaan, wetende dat het Koninkrijk van God nabij is.

 

Opdracht

Zet het woord ‘doop’ op papier en schrijf binnen één minuut je gedachten op die dit woord bij je oproept. Overdenk deze woordspin en ontdek wat de doop voor jou betekent.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 3:1-9; Matteüs 3:1; Markus 1:4

 

Citaat

Er wordt meer vergeving gevraagd, als men iemand op de tenen, dan wanneer men iemand op het hart trapt. Dr. Eliza Laurillard.

 

Donderdag 3 januari

‘Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het Evangelie.’

Lukas 3:18

 

Goed nieuws

Zondag aan zondag wordt ons in kerkdiensten goed nieuws verkondigd. Soms gaat het je ene oor in en het andere weer uit. Soms wordt je door het goede nieuws getroost of bemoedigd. Johannes liet de oproep klinken om God van harte lief te hebben en Hem de Heer te laten zijn over je leven. Een geweldige boodschap die velen wel hoorden maar er niets mee deden. Sterker, men veroordeelde hem om wat hij zei. God volgen en luisteren naar zijn stem is zeker niet gemakkelijk.

 

Gebed

Bid dat de Heer je hart en oren opent om zijn stem en Woord helder te verstaan.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 3:10-20

 

Citaat

‘De kerk verdeelt, het evangelie verenigt.’ A. de Savornin Lohman

 

Vrijdag 4 januari

‘U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb ik Mijn welbehagen!’

Lukas 3:22b

 

In jou vind ik vreugde

Ik houd van je en ik ben blij met je! Het zijn de geweldigste woorden die je kunt horen. Die woorden spreekt God als Jezus wordt gedoopt. De hemel gaat open: Jezus hoort zijn Vader zeggen dat Hij de geliefde Zoon is. Wat een kostbaar moment voor Hem, wat zal Hij deze woorden hebben gekoesterd, een grote schat. Schrijf vijf mooie eigenschappen van jezelf op. Dank God dat Hij je die heeft gegeven heeft en dat Hij blij is met jou.

 

Lied

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen,

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

(Opwekking 136:2)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Lukas 3:21-38; Jesaja 42:1; Matteüs 17:5; Kolossenzen 1:13; 2 Petrus 1:17

 

Citaat

‘Wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken.’ Moeder Teresa

 

Zaterdag 5 januari

‘Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.’

Lukas 4:1-2a

 

Strijd tegen de firma List & Bedrog

Het bijzondere is dat Jezus helemaal geen discussie met Satan aangaat. Geen: ‘Ik vind’ of: ‘ge-ja maar’. Maar Jezus grijpt driemaal terug op Gods Woord en hiermee slaat Hij de aanvallen van zijn tegenstander af. Gods Woord biedt weerstand en velt Satan. Einde discussie. Maar geeft Satan op? Nee. Jezus ondergaat in zijn verdere leven meerdere beproevingen en doorstaat ze allemaal. Wat zijn de verleidingen waar jij vatbaar voor bent en hoe kun je voorkomen dat je daarvoor valt?

 

Gebed

Heer, geef mij kracht om de aanvallen van het kwade te weerstaan. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 4:1-13; Efeziërs 6:10-20

 

Citaat

‘Niets doet meer kwaad in een staat dan dat men list voor wijsheid houdt.’ Francis Bacon

 

Zondag 6 januari

‘En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.’

Lukas 4:14-15

 

Prijs Hem!

Nadat Jezus, vervuld door de Heilige Geest en verzocht door satan, veertig dagen in de woestijn heeft rondgezworven, keert Hij gesterkt door diezelfde Geest terug naar de omgeving van Nazaret. Jezus geeft les in de joodse leerhuizen en spreekt over zijn hemelse Vader en over de komst van Gods koninkrijk. Wat Hij zegt, bemoedigt zijn hoorders. Zij prijzen Jezus om wie Hij is. Waarvoor wil jij God vandaag prijzen in je leven? Doe dat met je eigen woorden of met een mooi lied.

 

Gebed

Vader, omring mij met uw liefde en trouw. Houd mij vast als ik opkijk naar de zorgen in mijn leven. Droog mijn tranen van verdriet en laat mij blij zijn in Christus. Geprezen is uw grote naam. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 4:14-21; Matteüs 4:12; Johannes 4:43; Handelingen 10:37

 

Citaat

‘Slechts wat men liefheeft kan men naar verdienste prijzen.’ William Shakespeare

 

Maandag 7 januari

‘en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.’

Lukas 4:29-30

 

Van held tot schlemiel

Jezus houdt zijn hoorders een spiegel voor om te laten zien wat ze nu echt voorstaan. Het volk vindt zich prima in de plezierige woorden die hun goed uitkomen maar bij een kritische noot bieden ze tegengas. Het toont hun, maar ook onze, ware aard. Aanvaardt je Jezus als je Verlosser of niet? Geloof je zijn woorden en mag je dat wat kosten? Jezus’ profetieën dwingen tot het maken van een keuze. Bent je vóór Hem of tegen? Zeg het maar…

 

Lied

Kies dan vandaag nog

waar je voor leven wilt,

is het de waarheid

of is het de leugen

die je niet kwijt wil

Want wie niet voor Mij is,

is tegen Mij.

(uit: ‘Hij is de Almachtige’,

Elly en Rikkert Zuiderveld)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 4:22-30

 

Citaat

‘Als een spiegel niet helder is, komt er stof op.’ Tao Meng

 

Dinsdag 8 januari

‘En wat u van mij gehoord onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’

1 Timoteüs 2:2

 

Ook de hoogste leider heeft ons gebed nodig

Het lijkt niet vanzelfsprekend om voor onze overheden te bidden. We hebben zo onze gedachten over de regering, het staatshoofd en de hoogste ambtsdragers, zelfs die van de kerk. Paulus roept ons op om voor gezagsdragers te bidden. Ze hebben ons gebed hard nodig, en bovendien is het ook in ons eigen belang. Dat veel leiders ons geloof niet delen, is geen excuus om niet te bidden. Integendeel: zij hebben ons gebed nog veel harder nodig dan mensen die zelf (kunnen) bidden.

 

Gebed

Dank U Heer, dat U mensen gegeven hebt om een zondige maatschappij in goede banen te leiden. Help hen om trouw en rechtvaardig te handelen. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 72; Titus 1:5

 

Citaat

‘Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden - hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.’ Henry Miller

 

Woensdag 9 januari

‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zeide: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’

Matteüs 28:18

 

Toonbeeld van kracht en gezag

In dit gedeelte komen drie dingen samen in de Persoon van Jezus Christus: gezag, macht en wonder. Hij onderwijst het volk met autoriteit, sterker, met recht van spreken. De leiders van het volk zullen Hem niet aanvaarden, maar de demonen kennen Jezus als Zoon van God en ze zijn bang voor Hem. Dat wordt duidelijk als er iemand is met een demon. Jezus beveelt met macht en de demon moet gehoorzamen. Zo voltrekt zich het wonder: een mens wordt vrij.

 

Lied

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn

een echo van Gods stem

en laten diensten, groot en klein

een weerschijn van Gods daden zijn,

verricht in kracht van Hem.

In alles zij God eer gebracht,

aan Hem de lof gewijd.

Hij schenkt in Christus u de kracht,

Hem zij de heerlijkheid, de macht

tot in al’ eeuwigheid.

(Baptistenbundel, lied 262:4,5)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 4:31-37

 

Citaat

‘Ik hou bovenal van die geesten die gezag over anderen krijgen, zonder het zelf te willen.’ Jean Baptiste Henri Lacordaire

 

Donderdag 10 januari

‘Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.’

Matteüs 9:37

 

Durf nee te zeggen

Waar je goed in bent, doe je meestal graag. Maar er kan een ogenblik komen waarop je nee moet zeggen. Je hebt maar één lijf en dat kan niet overal tegelijk zijn. Zelfs Jezus was op aarde aan deze limiet gebonden. Ben jij zo'n bezige bij? Ga goed om met je tijd en talenten. Zorg voor de nodige rust en houd het overzicht. Laat je de arbeid graag aan anderen over? Durf je ja te zeggen als er hulp gevraagd wordt?

 

Tip

Ben jij zo’n bezige bij? Ga goed om met je tijd en talenten. Zorg voor de nodige rust en houd het overzicht. Er is er maar één die alle noden van de wereld dragen kan. Neem de tijd on God te danken voor wat je kunt. Bid om zijn leiding en luister af en toe naar de goede raad van medechristenen. God is er niet op uit iemand een burn-out te bezorgen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 4:38-44; Lukas 10:2; Johannes 4:35

 

Citaat

Ja zeggen tegen alles en iedereen, is alsof je niet bestaat. Tahar Ben Jelloun

 

Vrijdag 11 januari

‘HEERE, wat is de mens, dat U hem kent, de sterveling, dat U aan hem denkt?’

Psalm 144:3

 

Een levensveranderende ontmoeting

Petrus doet wat gevraagd wordt, en de hoeveelheid vis die hij dan vangt, daar kan geen visserslatijn tegenop. Netten die scheuren, twee boten tot zinkens toe vol vis; je zou van minder onder de indruk raken. Ook vandaag zet de ontmoeting met Jezus Christus het leven van mensen op z'n kop. Moordenaars worden redders van levens; verslaafden worden bevrijd en ongeneeslijk zieken genezen. Door hun voorbeeld komen anderen radicaal tot bekering. Zo houdt God zijn kerk in stand, alle tegenstand ten spijt.

 

Gebed

Bid voor mensen die een levensveranderende ontmoeting met Jezus nodig hebben. Dank God voor wat Hij doet in het midden van de gemeente, in je eigen omgeving en in de wereld ver van je bed.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Lukas 5:1-11; Job 7:17; Psalm 8:5; Hebreeën 2:6

 

Citaat

‘Alleen de ontmoetingen die niet in onze agenda staan zullen ons leven veranderen.’ Martin Simek

 

Zaterdag 12 januari

‘Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.’

Jesaja 42:2

 

Een opmerkelijk voorbeeld

Jezus is er voor wie Hem nodig heeft, maar in plaats van het applaus en de eerbewijzen van mensen zoekt Hij de eenzaamheid om te bidden. Als Mens kan Hij blijkbaar niet zonder het broodnodige contact met zijn Vader. Zo was het ook bij de genezing van een man die aan lepra leed. Hij geloofde dat Jezus hem gezond kon maken als Hij wilde. Bid dat christelijke leiders bewaard mogen blijven voor eerzucht, hoogmoed, winstbejag en zonden die daarmee gepaard kunnen gaan.

 

Gebed

Bid dat christelijke leiders bewaard mogen blijven voor eerzucht, hoogmoed, winstbejag en zonden die daarmee gepaard kunnen gaan. Op die manier draag je mee aan de zorg voor het getuigenis.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 5:12-16

Citaat

 

Zondag 13 januari

‘En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Lukas 7:23

 

Geen woorden, maar daden

Je zult maar zulke vrienden hebben als de verlamde uit deze geschiedenis! Ze hebben er alles voor over om hun makker gezond te zien. De krachten gebundeld dus om hun vriend bij Jezus te brengen. Wat een verschil met de schriftgeleerden en Farizeeën. Een groot deel van hen volgde Jezus alleen om kritiek te geven en af te breken. Het is uiteraard goed om opmerkzaam en kritisch te zijn. Maar vergeet nooit wonderen op hun waarde te schatten, hoe klein ook.

 

Aanmoediging

Dank God voor de zusters en broeders die belangeloos en vaak in alle stilte de handen uit de mouwen steken. Toon hun ook zo nu en dan je waardering hiervoor met een bemoediging of een kleine attentie.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 5:17-26

 

Citaat

‘Laat uw woorden slechts de voorhof zijn van uw daden.’ Johann Wolfgang von Goethe

 

Maandag 14 januari

‘Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’

Lukas 19:10

 

Als Jezus het verschil maakt

Best mogelijk dat Levi, die we ook kennen als Matteüs, flink geschrokken was van deze uitnodiging. Die bekende Prediker en Wonderdoener vraagt hem, een tollenaar, om met Hem mee te gaan? Dat was ongehoord, want tollenaars, en zeker Joodse tollenaars hadden geen beste reputatie. Toch gaat Levi mee; hij nodigt zelfs zijn collega's thuis uit om te laten weten dat hij nu een volgeling is van die Rabbi uit Nazaret. Het geeft niet wat ze ervan denken. Wie volg jij?

 

Gebed

Dank U, Vader, voor deze tollenaar die een apostel werd van uw Zoon en ons een deel van uw Woord heeft nagelaten. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 5:27-32; Prediker 11:4; Matteüs 10:6; Handelingen 13:46

 

Citaat

‘Wat telt in het leven is niet het feit dat we hebben geleefd. Het is het verschil dat we hebben gemaakt voor het leven van anderen dat de betekenis bepaalt.’ Nelson Mandela

 

Dinsdag 15 januari

‘Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep.’

Psalm 4:4

 

Focus op Jezus

Hier, in deze psalm, heeft David het moeilijk. Bijzonder om te lezen dat hij enerzijds aan God vraagt om zijn gebed te verhoren (vers 2) en tegelijkertijd weet dat hij God kan vertrouwen. Misschien herken jij deze situatie. Bij tegenslag, teleurstelling of als je problemen tegenkomt, dan heb je vragen aan God. Maar tegelijkertijd kun je ook vertrouwen en geloof ervaren je en weet je dat God voor je zorgt.

 

Gebed

Lieve Vader, dank U wel, dat U altijd bij mij bent; ook al ervaar ik dat soms niet. Zoals David wil ik bidden: red mij en draag mij door moeilijkheden heen. Ik wil U vertrouwen. Ja, ik vertrouw mij aan U toe. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 4

 

Citaat

‘Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind mee.’ Anthony de Mello

 

Woensdag 16 januari

‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’

2 Korintiërs 5:17

 

Jezus, helemaal anders

God wil een relatie met ons, contact van hart tot hart. Daarom gaat Jezus, de Heilige, met ons om; met óns die melaats, verlamd of tollenaar zijn. Hij legt de – door mensen verkeerd uitgelegde – regels naast zich neer om mensen te redden. Hoe gaan we om met God en met elkaar? Gaan we relaties aan die op liefde zijn gebaseerd? Dat is de nieuwe focus die Jezus hier leert. Dat klinkt revolutionair, maar is het wel zo nieuw?

 

Tip

Kijken naar de ‘binnenkant’ heeft te maken met eerlijkheid (over jezelf) en transparantie over je eigen motivatie. Wees transparant en benoem dat in je gesprek met anderen. Eerlijkheid opent het hart van de ander.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 5:33-39; Jesaja 43:18; Openbaring 21:5

 

Citaat

‘Hoe meer iemand over zichzelf weet in relatie tot elke soort ervaring, hoe groter de kans dat hij op een goede morgen plotseling beseft wie hij in feite is ...’ Aldous Huxley

 

Donderdag 17 januari

‘En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.’

Lukas 6:5

 

Jezus, Heer van de Sabbat

De Heer heeft strijd te voeren tegen duistere machten. Hoe kunnen de Farizeeën anders zo buiten zinnen raken door deze genezing? Jezus maakt zijn positie duidelijk door op Sabbat de hand te genezen en dus goed te doen, te zegenen. Hij staat boven de Sabbat en laat hierdoor zien dat Hij God is en hier de autoriteit voor heeft. Zie je om je heen de strijd tussen licht en duisternis, tussen God en zijn tegenstander? Ga in gebed, dat is een krachtig wapen!

 

Gebed

Heer, dank U voor uw voorbeeld. U doet altijd het goede en heeft ook mij genezen, mij wel-gedaan. Ik dank U dat ik uw voorbeeld mag volgen; laat mij zien wie honger heeft (letterlijk of geestelijk) en wie ik mag helpen om weer goed te gaan functioneren in het leven. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 6:1-11; Matteüs 12:8; Markus 2:28

 

Citaat

‘Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.’ Phil Bosmans

 

Vrijdag 18 januari

‘Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.’

Lukas 6:12

 

Bid …. eer ge begint

Jezus geeft het voorbeeld voor ons bidden. Laten we dat dus doen, praten met God. Het onderwerp, hoe klein ook, is voor God belangrijk. Dan rijst er nog een vraag: Als Jezus jou had uitgekozen, welke naam zou jij dan krijgen? Hij kent jou door en door en toch kiest Hij je uit voor zijn dienst. Wat is je talent? Dat is vaak wat je leuk vindt om te doen. Wil je dat inzetten voor het koninkrijk van God? Bid…en werk.

 

Lied

Ik wil jou van harte dienen

En als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

Jij het ook voor mij kunt zijn.

(Opwekking 378:1)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Lukas 6:12-16; Matteüs 14:23

 

Citaat

‘Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!’ Moeder Teresa

 

Zaterdag 19 januari

‘En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon,’

Lukas 6:17

 

Kijk om je heen

Vanuit het noorden en Judea meer naar het zuiden -kortom, vanuit heel Israël- kwamen mensen naar Jezus toe. Ze hadden verwachtingen van Jezus. Hij zou hen helpen met hun problemen. Evenals Jezus zijn kracht vond in het gebed tot zijn Vader, krijgen wij door gebed kracht van onze Vader om voor anderen wat te betekenen. Handelen in Gods kracht om anderen tot zegen te zijn, is een serieuze zaak want het blijkt een confrontatie tussen licht en duisternis te veroorzaken.

 

Gebed

Heer, U weet wat het dragen van een last is. U bent de expert. Een last is niet altijd prettig, maar toch vraag ik U mij er een te geven en ook kracht om mijn last- samen met U- te dragen en iets voor anderen te betekenen. In Jezus’ naam. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 6:17-19; Jeremia 23:36; Matteüs 4:25; Markus 3:7

 

Citaat

‘Werken is bidden.’ Augustinus

 

Zondag 20 januari

‘De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven.’

Exodus 1:17

 

Dappere dames

In de groei van Israël spelen twee vrouwen een speciale en bijzondere rol, Sifra en Pua. Wat mooi dat hun namen staan opgeschreven en voor altijd bekend zullen zijn, want dit zijn twee heldinnen. Zij hebben het lef tegen een despoot en alleenheerser met absolute macht over leven en dood, de farao, in te gaan en hem keihard voor te liegen. Leugen om bestwil: Met het oog op Gods wegen durven en kunnen zij dit zeggen in deze speciale omstandigheid en God zegent hen.

                                                                                                                                                                         

Om over na te denken

God beschermde zijn volk in Egypte, hoewel Israël niet alles aan ellende bespaard is gebleven. Toch zie je dat God zijn plant volvoert met zijn volk. Ook jou zal niet alles bespaard blijven/zijn gebleven. Waaraan merk je toch Gods bescherming en zegen op?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 1:1-22

 

Citaat

‘Een leugen kan minder leugenachtig zijn dan een welgekozen waarheid.’ Jean Rostand

 

Maandag 21 januari

‘En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst.’

Exodus 2:9

 

Humor van God?

Door Gods leiding blijft een Hebreeuws jongetje leven en wordt – met toestemming van de tegenstander (farao) – opgevoed door zijn moeder. Zij krijgt nog geld toe ook! Heeft God geglimlacht toen Hij satan hier een poets bakte? Vaak lijkt het dat Gods plannen verkeerd lopen. De toekomstige bevrijder van Israël is opvliegend en door zijn acties moet hij vluchten uit zijn comfortabele positie. In de woestijn wordt Mozes verder gevormd. Hij komt tot rust, leert met tegenslag omgaan in een schijnbaar uitzichtloze situatie.

 

Lied

Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer, moest ik tot U gaan

Zo ongewende paden?

Waar bracht Gij die onrust mij

In ’t bloed – is dat genade?

(Liedboek voor de Kerken 1973, Gezang 484:1)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 2:1-25

 

Citaat

‘Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.’Phil Bosmans

 

Dinsdag 22 januari

‘Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.’

Romeinen 12:17

 

Bij U, Heer, is redding

David zit in grote problemen. Zijn zoon Absalom heeft een coupe gepleegd en een groot deel van het

volk steunt Absalom. David vlucht voor zijn leven. De profeet Natan had een en ander al aangekondigd.¹ David had namelijk Batseba, de vrouw van Uria, gestolen en Uria een gewisse dood in

gestuurd aan het front, toen bleek dat Batseba zwanger was van David. Iets wat slecht was in de ogen van de Heer. Zonde eist een tol. Maar juist omdat hij verzoend is met God weet David zich geborgen in Hem. Bij Hem is redding!

 

Info

In Psalm 3 vinden we drie maal het woord ‘sela’, een terugkerend woord in de psalmen en in Habakuk 3. Het is een aanduiding voor de muzikanten en geeft waarschijnlijk een rustpunt aan.

De Septuagint (Griekse vertaling van de Tenach) vertaalt het met ‘diapsalma’, wat ‘tussenspel’ betekent.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 3; 2 Samuël 12:10 e.v.; 2 Samuël 11:27; Spreuken 20:22; Matteüs 5:39; 2 Korintiërs 8:21; 1 Petrus 2:12

 

Citaat

‘Laat men éénmaal beproeven kwaad met goed te vergelden en men zal nooit meer andere wraak begeren.’ Abel Dufresne

 

Woensdag 23 januari

‘Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.’

Genesis 15:13, 14

 

Gods tijd

De God van Abraham, Isaak en Jakob komt naar Mozes toe. In zijn liefde en wijsheid heeft Hij deze man voorbereid om een instrument te zijn in zijn hand. Hij heeft Mozes op een punt gebracht waar hij geen enkele rol voor zichzelf meer ziet in het bevrijden van Israël uit de slavernij. Maar God wijst hem nu aan als degene die het volk uit Egypte zal leiden. Vertrouw je erop dat God bezig is zijn plan te volvoeren? Wat sterkt jouw geloof?

 

Bemoediging

Exodus 3:7 zegt dat God de jammerklachten van zijn volk gehoord heeft. Romeinen 12:12 roept ons op om onophoudelijk te bidden. En Jakobus 5:16 zegt dat het gebed van een rechtvaardige

krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Daarom: volhard in de gebeden. Jouw gebed

is onderdeel van Gods handelen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 3:1-12; Genesis 49; Zefanja 3:17; Genesis 15:13; Exodus 12:40; Handelingen 7:6; Galaten 3:17

 

Citaat

‘De hoop is als de nachtelijke hemel: er is geen plekje zo donker of het oog, dat er enige tijd op gericht blijft, ontdekt tenslotte een ster.’ Octave Feuillet

 

Donderdag 24 januari

‘Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.’

 Numeri 6:27

 

God is bij je

De Hebreeën, kinderen van Abraham, Isaak en Jakob, zijn een groot volk geworden. Ze wonen vierhonderd jaar in Egypte. Ieder van hen is daar geboren en getogen. De God van hun voorouders kennen ze slechts van verhalen. Mozes heeft een ontmoeting met de levende God. ‘IK ZAL ER ZIJN‘ is zijn naam. De onzichtbare God, Schepper van hemel en aarde. Hun voorouders kenden Hem als de Ontzagwekkende. Wat een kracht gaat uit van deze naam! Dat zal Hij ook laten zien.

 

Info

JHWH wordt hier gebruikt in verschillende vormen van dezelfde stam. God maakt duidelijk

dat Hij er altijd is. Je kunt het ook vertalen met: ‘Ik zal zijn die ik ben‘. JHWH wordt in Nederlandse Bijbels geschreven als: HEER. Het woord ‘Heer’, met kleine letters, is het Hebreeuwse ‘Adonai’ (ADNJ). De Joden spreken Gods naam niet uit. Ze zeggen uit eerbied Ha Sjem (de Naam), of Adonai, wat ‘mijn Heer’ betekent.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 3:13-22; Genesis 17:1; Numeri 6:22-27; Hebreeën 1:2

 

Citaat

‘Wij zijn als rivieren die steeds dezelfde naam houden doch waarin het water voortdurend verandert.’ Frederik II van Pruisen

 

Vrijdag 25 januari

‘Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.’

Exodus 4:13

 

Voor U, Heer

God vindt dit het moment om Mozes te roepen. Opnieuw wordt het vuur in Mozes aangewakkerd. God is vastbesloten. Niet iemand anders, maar Mozes moet gaan. God wist wel dat hij zou protesteren, want terwijl Mozes durft te zeggen: ‘Stuur maar een ander‘, heeft God Aäron al op weg gestuurd om Mozes ter zijde te staan. Ik zal bij jullie zijn, is wat God zegt. Daar gaat het om. Ben jij ook bereid om je taak op je te nemen in Gods Koninkrijk?

 

 

Gebed

Heer, ook ik ben maar een eenvoudig mens. Maar U hebt mij gemaakt. U geeft mij handen en voeten, ogen en een mond om U te dienen. Dank dat U mij wilt inschakelen in uw werk. Laat mij zien, Heer, wat ik mag doen. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Exodus 4:1-17; Hebreeën 11:24-26; Efeziërs 2:10; Johannes 15:5

 

Citaat

‘In het publiek is de enkeling een nul, een nummer; in een ware gemeenschap mag hij zichzelf zijn en precies daar ligt zijn opdracht.’ Sören Kierkegaard

 

Zaterdag 26 januari

‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.’

Johannes 3:3

 

Opnieuw geboren

Mozes mag dan gehoorzaam Gods weg gaan, hij heeft verzuimd om zich te houden aan het verbond van God met Abraham. Deze Mozes kan niet het werk van God doen. Hij moet zich eerst zelf onderwerpen aan Gods voorschriften. Je kunt niet met handhaving van je eigen ‘ik’ het werk van God gaan doen. Dat kan alleen vanuit een overgegeven leven. Alleen door de heilige Geest zal er succes zijn. Pas als je opnieuw geboren bent, kun je deel hebben aan Gods Koninkrijk.

 

Lied

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot Uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot Uwen troon,

dat, o Heer, Uw Geest er woon’.

(Lied 134:1,5 uit Bundel Johannes de Heer)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 4:18-31; Genesis 17:9 e.v.; i Korintiërs 15:50; 1 Korintiërs 15:45

 

Citaat

‘Wat de rui is voor de vogels, de tijd waarin zij hun veren verliezen, dat zijn de tegenslag of het ongeluk, de moeilijke tijden voor ons mensen. Je kunt erin blijven, je kunt er ook als herboren uitkomen.’ Vincent van Gogh

 

Zondag 27 januari

‘Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven.’

Psalm 135:5

 

God versus farao

De strijd brandt los. Farao heeft maling aan wat de God van de Hebreeën van hem vraagt: ‘Wie is de HEER, dat ik zou gehoorzamen?‘ We horen hier de stem van satan, de hoogmoedige engel die tegen God in opstand kwam. De vijand van God is altijd actief om Gods werk tegen te gaan. Bid om inzicht, lees Gods Woord en denk na, zodat je het werk van de tegenstander doorziet. In je persoonlijk leven en in de geloofsgemeenschap waartoe je behoort.

 

Bemoediging

De vijand van God is altijd actief om Gods werk tegen te gaan. Bid om inzicht, lees Gods Woord en denk na, zodat je het werk van de tegenstander ziet. In je persoonlijk leven en in de geloofsgemeenschap waartoe je behoort. Kies er voor om de goede strijd te strijden.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 5:1-21; Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:12-19; Exodus 9:16

 

Citaat

Zelfs de stilte heeft haar taal. Zij kan bidden; zij kan zich doen verstaan. Torquato Tasso

 

Maandag 28 januari

‘Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.’

Romeinen 15:4

 

Hoop op God

Mozes zelf gaat nu onderuit in zijn geloofsleven. Ken je dit? Toch zegt God je te blijven geloven, tegen de omstandigheden in. God spreekt over wat wij niet zien. Hij werkt ergens naartoe. Want Hij heeft een belofte gedaan! Wat Hij van jou vraagt is te geloven in wie Hij is – de Heer, die met je is. Te geloven in wat Hij gesproken heeft. Laat je niet ontmoedigen door de omstandigheden, maar ontvang de visie van God en zijn Woord.

 

Gebed

Bid voor het plan dat God heeft met je kerk of gemeente; de leiders daar, de kinderen. Bid voor Gods plan met de regering, de stadsbestuurders; met moslims in de plaats waar je woont; met zendingsorganisaties. Er is zo veel waar de voor mag bidden. Vraag aan onze Vader waar jij voor mag bidden.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 5:22-6:13; Exodus 6:7; Matteüs 28:20; Romeinen 4:23,24

 

Citaat

‘Hoop is een wakkere droom.’ Aristoteles

 

Dinsdag 29 januari

‘Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken; laat de heidenvolken voor Uw aangezicht geoordeeld worden.’

Psalm 9:20

 

De Heer doet recht

David zingt dat God zijn rechten verdedigd heeft. God heeft ervoor gezorgd dat zijn tegenstanders, moeten inbinden. Dat is God ten voeten uit: Hij doet recht aan armen en zwakken. Hij is de rechter van alle volken. Hij bestuurt de wereld voorgoed, Hij is niet weg te stoten. Het is een enorm vooruitzicht dat God alles in deze wereld zal rechtdoen en rechtzetten. Het begint met zijn recht doen aan jou en mij: Hij vergeeft aan ieder die vergeving wil ontvangen, opdat wij ook anderen vergeven!

 

Bemoediging

Het mag ook jou, ons, hoop geven dat Gods oordeel zal zegevieren.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 9

 

Citaat

‘Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.’ Anne Frank

 

Woensdag 30 januari

‘Zij zijn het die tot farao, de koning van Egypte, spraken om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Deze Mozes en Aäron zijn het.’

Exodus 6:26

 

Van wie ben jij er één?

Aäron en Mozes zijn twee broers die afstammen van de derde zoon van Jakob, Levi. Nu is duidelijk uit welk nest ze komen. Het zijn geen indringers die zichzelf opwerpen. Het zijn twee betrouwbare Israëlieten. Zij krijgen van God de opdracht om Israël in ordelijke groepen uit Egypte te leiden. Het wordt geen ordeloze vlucht. Dat is ook veelzeggend voor het belang van verbondenheid, overzicht en orde. Wat weet je van je eigen afstamming en geloofsverband met je voorouders?

 

Info

Over familienamen gesproken: de naam Cohen wordt gegeven aan de mannelijke afstammelingen van Aäron. Zij behoorden dan ook volgens de joodse traditie tot de priesterklasse. De officiële schrijfwijze is KoHeiN (KHN) dat voor ‘priester’ of ‘staatsdienaar’ staat. De naam kent vele variaties: Kohn, Cohn, Kahn Cahn, Kohen, Catz, Kohenius en Katz. De naamdragers Cohen hebben voorrang in de synagogendienst. Zij zijn aan bepaalde extra regels onderworpen en hun huwelijkskeuze wordt daarmee beperkt. Veel naamdragers Cohen hebben overeenkomstige DNA- profielen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 6:13-26

 

Citaat

‘Het is aardig van goede afkomst te zijn, maar de eer komt toe aan onze voorouders.’ Plutarchus

 

Donderdag 31 januari

‘Toen zei Mozes voor het aangezicht van de HEERE: Zie, ik ben niet welbespraakt. Waarom zou de farao dan naar mij luisteren?’

Exodus 6:29

 

Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden

Mozes herhaalt zijn tekort enkele keren tegen God. Hij heeft 40 jaar in de woestijn als herder opgetreden – dat was vast niet stimulerend voor zijn sociale vaardigheden. Bovendien is hij evenals Aäron al behoorlijk op leeftijd. Uit wat God zegt, blijkt dat Hij met Mozes wil optrekken. Hij coacht hem en bemoedigt hem. God geeft Mozes het gezag van zichzelf. Wat is jouw opdracht/taak waar je vreselijk tegen opziet? Breng je onzekerheid bij God. Bid om kracht en moed.

 

Om over na te denken

In Handelingen 7:22 staat: ‘Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad.’ Wat is jouw gedachte over zijn: ‘zo moeilijk uit mijn woorden komen’?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Exodus 6:27-7:13; Exodus 4:10

 

Citaat

‘Kleine zorgen maken spraakzaam, grote slaan met stomheid.’ Seneca